BEQUES MENJADOR I TRANSPORT PER AL CURS 2022/23

BEQUES MENJADOR I TRANSPORT PER AL CURS 2022/23 (CEIP SAN ANTÓN)

Poden passar pel centre de 13 a 14 h. per a emplenar o confirmar la sol·licitud (de dilluns a dijous), a partir del dia 14 de juny i fins al 5 de juliol .

Aquells pares /mares que ja van fer sol·licitud el curs passat no han de portar cap documentació, sempre que no hagen canviat les circumstàncies (separacions, nous membres de la unitat familiar, discapacitats…)

  • Els que demanen beca per primera vegada, hauran de portar la següent documentació:

  • Fotocòpia NIF, NIE… de tots els membres de la unitat familiar menors de 26 anys. Els fills no nascuts, no es computaran com a membre de la unitat familiar.

  • Carnet de família monoparental i si no es disposa d’aquest: Sentència judicial de separació o divorci, fotocòpia del llibre de família i certificat d’empadronament col·lectiu.

  • Informe dels Serveis Socials municipals en cas de no disposar de cap ingrés.

Per a les beques de transport, tampoc han de portar cap documentació si ja van demanar l’ajuda el curs passat. En cas contrari, el centre els facilitarà la documentació que hauran de tornar emplenada.

L’ajuda de transport es pot sol·licitar per a tots els nivells educatius ( inclòs Ed. Infantil).

 PODEU DESCARREGAR LES SOL·LICITUDS I PORTAR-LES EMPLENADES AL CENTRE, ACÍ VOS DEIXEM ELS FORMULARIS. (click per damunt)

AJUDES MENJADOR: SOL·LICITUD BEQUES MENJADOR

AJUDES TRANSPORT ESOLAR: SOL·LICITUD AJUDES TRANSPORT ESCOLAR

 

 

Pueden pasar por el centro de 13 a 14 h. para rellenar o confirmar la solicitud (de lunes a jueves), a partir del 14 de junio y hasta el 5 de julio.

Aquellos padres/madres que ya presentaron solicitud el curso pasado no tienen que aportar ninguna documentación, siempre y cuando no hayan cambiado las circunstancias ( separaciones, nuevos miembros de la unidad familiar, paro, alguna discapacidad…)

  • Los que piden beca por primera vez, deberán aportar la siguiente documentación:
  • Fotocopia NIF, NIE… de todos los miembros de la unidad familiar menores de 26 años. Los hijos no nacidos, no se computarán como miembros de la unidad familiar.
  • Carnet de familia monoparental y si no se dispone de éste: Sentencia judicial de separación o divorcio, fotocopia del libro de familia y obligatoriamente, certificado de empadronamiento colectivo.
  • Informe de los Servicios Sociales municipales en caso de no disponer de ningún ingreso en la unidad familiar.

Para la becas de transporte escolar, tampoco deberán aportar ninguna documentación si ya solicitaron esta ayuda el curso pasado. En caso contrario, el centro les facilitará la documentación que deberán presentar una vez rellenada.

La ayuda de transporte   se puede solicitar en todos los niveles educativos ( incluído Ed. Infantil ).

 PODEIS  DESCARREGAR  LAS SOLICITUDES I TRAERLAS RELLENADAS AL CENTRO, AQUÍ OS DEJAMOS LOS FORMULARIOS.. (click por encima del enlace)

AYUDAS COMEDOR: SOL·LICITUD BEQUES MENJADOR

AYUDAS TRANSPORTE ESCOLAR: SOL·LICITUD AJUDES TRANSPORT ESCOLAR